Priebeh výberového konania a adaptácie

Vážime si každú žiadosť o zamestnanie, každý záujem o pracovnú pozíciu a každý životopis, ktorý sa k nám dostane. Nezáleží na tom, či je odosielateľom študent, absolvent alebo človek s bohatými skúsenosťami. S každým kandidátom jednáme maximálne korektne, otvorene a ústretovo a snažíme sa, aby bolo výberové konanie u nás pre každého zaujímavou skúsenosťou, ktorá obohatí obidve strany.

Ako u nás prebieha výberové konanie

Analýza a triedenie doručených životopisov

Výberový proces začína analýzou a triedením doručených životopisov. Životopisy uchádzačov posudzujeme najmä z hľadiska dosiahnutého vzdelania, skúseností, osobných úspechov a iných kľúčových faktorov s ohľadom na požiadavky konkrétnej pracovnej pozície. Kandidátov, ktorí spĺňajú nutné podmienky, pozývame na prvé kolo pohovorov.

Prijímací pohovor

V prvom kole Vás čaká osobné stretnutie so zástupcom úseku Ľudských zdrojov, ktorý má nábor na starosti. Na pohovore Vám podrobnejšie predstavíme pracovnú pozíciu, o ktorú máte záujem, a zároveň nás Vy bližšie zoznámite so svojimi skúsenosťami, schopnosťami, silnými stránkami, postojom a záujmom.
Následne sú úspešní kandidáti pozvaní do druhého kola, v ktorom ich čaká pohovor s budúcim nadriadeným. Behom stretnutia získate podrobné informácie o pracovnej náplni aj o pracovisku. Vybraný kandidát potom dostane pracovnú ponuku.

Assessment Centrum

Skupinovú formu výberového konania, tzv. assessment centra, používame pri obsadzovaní manažérskych aj obchodných pozícií, pri ktorých je dôležitá najmä schopnosť vedenia a rozvoja ľudí. Assessment centrum trvá obvykle celý deň, všetci kandidáti prechádzajú rôznymi modelovými situáciami a podľa typu pracovnej pozície hrajú rôzne roly.

Adaptácia

Každého nášho nováčika čaká adaptačný proces, ktorého cieľom je pripraviť ho na výkon jeho práce. Je založený na princípe „blended learning“ – kombinácii rôznych vzdelávacích metód. Zahŕňa napr. e-learningové produktové kurzy, školenia pripravené na mieru pre danú pozíciu alebo „on-the-job“ tréningy.

V každej divízii prebieha adaptačný proces odlišne.

Napríklad adaptačný proces pre divíziu Retailového bankovníctva kombinuje možnosti priameho zaškolenia na pobočke, e-learningových kurzov, samoštúdia a prezenčných školení.

Pre každú pracovnú pozíciu sú definované konkrétne kurzy, ktoré musí zamestnanec absolvovať a na tieto kurzy ho oddelenie Vzdelávania a rozvoja automaticky prihlási.

Pred účasťou na produktových prezenčných kurzoch majú zamestnanci povinnosť absolvovať produktové e-learningové kurzy, ktoré zabezpečia rovnakú úroveň vstupných znalostí. Na začiatku každého produktového kurzu je vstupný test zo znalostí, ktoré zamestnanec získa v e-learningovém kurze. Každý  produktový kurz sa opäť končí záverečným testom na zistenie úrovne znalostí, ktoré si zamestnanec odnáša. Pri každom kurze sa detailne preberá produkt, proces aj predajná argumentácia.

Nezastupiteľnú rolu v procese adaptácie zohráva samozrejme aj manažér, ktorý je zároveň spoluzodpovedný za adaptáciu svojho kolegu.

Často kladené otázky

Určite áno, nie je pre nás vždy rozhodujúce, či máte prax alebo nie. Podstatnú rolu zohráva predovšetkým obor Vášho štúdia a aj prípadné zaujímavé skúsenosti, ktoré ste behom neho získali (napr. zahraničné študijné pobyty, stáže a pod.).

Toto pomerne výrazne ovplyvňuje momentálna situácia na jednotlivých oddeleniach a profil študenta. Všeobecne by sa dalo povedať, že áno, pokiaľ ide o šikovného študenta, ktorý zvládne prácu a zároveň štúdium.

Vyberte si to, v čom sa budete cítiť pohodlne, oblečenie nemá vplyv na výsledok pohovoru. Počítajte však s tým, že ľudia, s ktorými sa stretnete v UniCredit Bank, budú oblečení formálne.

Nemôžeme Vám odporučiť žiadny špecifický spôsob prípravy. Predovšetkým za Vás budú hovoriť Vaše študijné a pracovné úspechy.

Využívame flexibilnú pracovnú dobu. To znamená, pokiaľ napríklad preferujete chodiť do práce neskôr a zároveň neskôr odchádzať, nie je to problém. Alebo ak potrebujete niekedy ostať v práci kratšie, je možné to vykompenzovať tým, že inokedy zostanete dlhšie. V prípade, že pracujete priamo so zákazníkmi, má táto flexibilita svoje obmedzenia.